Mijnbouwkunde

Op 27 oktober 2023 verscheen er een artikel in het NRC met de titel “Hoe de TU Delft een rijksmonument met miljoenen verlies verkocht aan Royal HaskoningDHV”. In dit artikel wordt geschetst hoe het voormalige mijnbouwgebouw in 2020 verkocht wordt met grote verliezen. Of het gebouw wel of niet verkocht had moeten worden is niet de focus van Dé Partij maar vooral de rol van de Studentenraad (SR), Ondernemingsraad (OR) en het College van Bestuur (CVB) in dit proces.

Context

Het College van Bestuur gaf in 2018 de opdracht om Mijnbouw af te stoten. Het plan was voor een Robotica campus het gebouw te huisvesten. In 2019 heeft het CVB besloten dit plan te stoppen omdat Haskoning interesse toonde in het gebouw. Het College van Bestuur nam uiteindelijk het besluit om het voormalige mijnbouwgebouw te verkopen, waarbij aanzienlijke verliezen werden geaccepteerd. Ondanks negatieve interne adviezen en alternatieve potentiële kopers (Delta, 2023). Volgens de NRC werd als rechtvaardiging voor de voorkeur voor Haskoning bij de verkoop van het mijnbouwgebouw onder andere genoemd dat er een intensievere samenwerking zou plaatsvinden tussen Haskoning en de TU Delft. Echter is dit nooit daadwerkelijk op papier vastgelegd.

 

Rol Studentenraad

Zoals vereist verzoekt het College van Bestuur (CVB) de Studentenraad (SR) om advies. Zo’n adviesaanvraag moet krachtens de Wet Hoger Onderwijs een redelijke termijn krijgen zodat de SR haar taak goed kan uitvoeren. Het is essentieel dat de SR voldoende tijd krijgt om een weloverwogen beslissing te nemen over het gevraagde advies, bovendien moet het advies een wezenlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke besluitvorming. Het artikel in het NRC werpt echter licht op dat de studentenraad onder tijdsdruk is gezet, 3 dagen om advies te geven, en daardoor geen weloverwogen advies kon geven. Daarnaast komt in het artikel naar voren de SR en de OR zich voor het blok gezet voelen en geven aan dat ze niet geheel vrij hun advies konden geven. Naar ons inziens is dit een waarheidsgetrouwe reconstructie van het proces.

 

 

“Het universiteitsbestuur heeft pas een paar dagen voor de bekendmaking van de deal de Ondernemingsraad en Studentenraad om het wettelijk verplichte advies gevraagd. Dat advies is positief, maar de raden benadrukken wel dat ze zich „voor het blok gezet” voelen, „zeer ongemakkelijk” en „niet meer geheel ‘vrij’ hun advies te geven”, schrijven ze het college van bestuur. „Immers, een eventueel negatief advies zou reputatieschade voor de TU Delft kunnen betekenen.”” -NRC 

                                 

Reactie Dé Partij

Deze situatie illustreert hoe de studentenraad in 2020 geaccepteerd heeft dat er geen redelijke termijn is gegeven om advies te geven en hiermee zichzelf effectief buiten spel heeft gezet. Dé Partij maakt zich hard voor dat het adviesproces met respect voor de wet verloopt en neemt actie als dit niet wordt gerespecteerd. Daarnaast kan de conclusie nooit positief zijn wanneer je niet eens de tijd hebt gekregen om te adviseren.

 

Vervolgstappen Studentenraad

Dé Partij samen met de studentenraad heeft vragen gesteld aan het College van Bestuur in de vergadering van 1 november. De SR wacht nog op reactie. Hieronder uit een WOB-verzoek een voorbeeld van de transparantie van het proces en hoe er selectief omgegaan wordt met informatie aan belanghebbende.

–Als er verdere ontwikkelingen zijn wordt dit dossier aangevuld–

 

Referenties:

Verkoop Mijnbouw verliesgevend? ‘Kosten en baten lastig naast elkaar te zetten.’ (2023, November 7). TU Delta. https://www.delta.tudelft.nl/article/verkoop-mijnbouw-verliesgevend-kosten-en-baten-lastig-naast-elkaar-te-zetten

 

Stokmans, D., & Vermeulen, S. (2023, November 1). Hoe de TU Delft een rijksmonument met miljoenen verlies verkocht aan Royal HaskoningDHV. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/27/hoe-de-tu-delft-een-rijksmonument-met-miljoenen-verlies-verkocht-aan-royal-haskoningdhv-a4178784