RPF Herziening 2024

Als je vanwege bepaalde bijzondere omstandigheden studievertraging hebt opgelopen op de nominale studieduur of naar verwachting zult oplopen, kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds. Deze financiële voorziening komt voort uit een wettelijke bepaling, artikel 7.51 WHW. De voorwaarden voor financiële ondersteuning kan je terug vinden in de ‘Regeling Profileringfonds TU Delft 2021’. Deze regeling geldt alleen voor voltijds studenten die ingeschreven staan met als doel een bachelor- of masterdiploma te ontvangen en wettelijk collegegeld zijn verschuldigd en internationale studenten, zoals nader omschreven in de regeling.

Komende maand staat de herziening van de Regeling profilerings fonds op de agenda. Naast de roep van de gehele SR om de ondersteuning aan studenten te verhogen, zijn er nog vele andere zaken die herzien moeten worden. Heb jij nog iets waar je tegen aanloopt in verband met de regeling? Neem contact op!

 

Vanuit Dé Partij worden, artikelsgewijs, de volgende punten aangemerkt.

 

Zoals bepaald in de brief van de SR en bijbehorende bijlage, moeten de minima en maxima bedragen opgenomen in artikel 15.3 verhoogd worden om een rechtvaardige ondersteuning te behouden.

 • Artikel 15.3: verhogen overeenkomstig met de adviesbrief van de SR aan het college van bestuur.

 

Velen RPF-gerechtigden weten niet waar het bedrag en het aantal maanden op gebaseerd wordt. Hierdoor ontstaat een gevoel van onrecht en verwarring onder studenten. Door onderstaande aanpassingen willen wij de transparantie van de besluiten en het aanvraagproces verbeteren.

 

 • Artikel 4: Advies van de commissie CCFO moet ten alle tijden medegedeeld worden aan de aanvrager.
 • Artikel 4.2: Richtlijnen zijn voorafgaand aan de aanvraagdeadline inzichtelijk voor aanvragers.
 • Artikel 7: Het college van bestuur maakt deze hoogte openbaar inzichtelijk in elektronische vorm, in een machinaal leesbaar open formaat.
 • Artikel 10.4 sub c: inzichtelijk in elektronische vorm, in een machinaal leesbaar open formaat. Deze openbaarmaking geschiedt voor de aanvraagdeadline.
 • Artikel 11: De voorwaarden zijn voor de aanvraagdeadline publiekelijk inzichtelijk in elektronische vorm.
 • Artikel 16: De jaarlijkse verdeling is openbaar inzichtelijk in elektronische vorm, in een machinaal leesbaar open formaat.
 • Artikel 21.1: De criteria zijn openbaar inzichtelijk en moeten voorafgaand aan de aanvraagdeadline worden medegedeeld aan de aanvrager.
 • Artikel 22: De criteria zijn openbaar inzichtelijk en moeten voorafgaand aan de aanvraagdeadline worden medegedeeld aan de aanvrager.
 • Artikel 24: Belangrijk om bij de bekendmaking van de RPF besluiten de adviezen van CCFO, Directie X en andere onderliggende documenten ook mede te delen, om zo te voldoen aan de motiveringsplicht.
 • Artikel 27.2: maandelijkse voorschotbetaling, zoals in artikel 8.2 wordt toegegeven uitvoerbaar te zijn. Bovendien is er een systeem voor het uitkeren van vrijwilligersbijdragen aan derden.

Daarnaast zijn er grote verschillen tussen faculteiten als het gaat om de ondersteuning voor masterdisputen. Dé Partij ziet graag een centrale richtlijn en speciale erkenning zoals bestaat voor studieverenigingen van bacheloropleidingen. Dit zou bereikt kunnen worden met onderstaande bepaling.

 • Artikel 10.2: Dit artikel krijgt een a en b sub lid . A is de huidige tekst, b voor masterverenigingen. Dus dan wordt b: Per masteropleiding kan door het College van Bestuur één studievereniging worden erkend, die activiteiten ontplooit binnen en vanuit de opleidingen en faculteiten van de TU Delft.

 

Daarnaast bestaan er onder de verenigingen in Box 4 en Box 5 verwarring over de gehanteerde criteria. Het fonds is namelijk bedoeld om tegemoet te komen voor studievertraging en dus zouden criteria zich alleen daartoe mogen betrekken. Deze criteria moeten dus goed gemotiveerd worden.

 

 • Artikel 21.1: De criteria behouden zich louter tot elementen die naar redelijkheid invloed kunnen uitoefenen op de studievertraging(de grondslag van het profileringsfonds) van bestuurders en/of commissieleden. De keuze van criteria wordt gemotiveerd.
 • Artikel 22: De criteria behouden zich louter tot elementen die naar redelijkheid invloed kunnen uitoefenen op de studievertraging(de grondslag van het profileringsfonds) van bestuurders en/of commissieleden. De keuze van criteria wordt gemotiveerd.

Bij vragen of opmerkingen neem vooral contact op!