1,2 miljoen voor mediteerhut

Wellicht komt Exhale jouw al bekend voor, afgelopen 2 weken werden hier de eerste programma’s gedraaid voor studenten. Dit project wordt gefinancierd met geoormerkte gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs, gelden bedoeld om achterstanden opgelopen door studenten tijdens corona in te halen. In totaal wordt er 1.2 miljoen uitgegeven in de komende 40 weken, daarna wordt het opgedoekt. De medezeggenschap kreeg vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bewakende rol, zij moesten er voor zorgen dat het geld juist terecht kwam. Dé Partij is van mening dat dit door het slecht volgen/ontbreken van procedures niet  kon gebeuren en stelde vragen. Na 7 maanden kunnen er nu eindelijk conclusies getrokken worden.

Exhale is volgens de website: “Exhale is a place to escape from the pressures of productivity culture, and simply be. It is where rest and recuperation comes first, where you can connect with others and indulge in the things you love, for enjoyment’s sake and nothing more. At Exhale, you have permission to rest — no one is going to judge you for taking time to unwind. It is a place to be human, to dream, play, (re)connect, and explore.” In iets minder zweverige taal is het een strandtent op het terrein van X waar kleinschalige programma’s gefaciliteerd kunnen worden. Enkele voorbeelden zijn: creatief schrijven, hergebruik van vintage kleding, drink & draw en een vrijmibo.

In het kort

 • 1,2 miljoen voor exhale neergetikt, daarvoor is het geld niet geschikt.
 • Procedures slecht/niet doorlopen.
 • Rol medezeggenschap daardoor niet tot haar recht gekomen.
 • Missende verantwoording van de TUD.
 • Tijdelijk project van effectief 33 weken, 36000- per week.

Missende procesverantwoording

De TU Delft bevestigt dat de procesverantwoording vanuit het Ministerie licht is. Desondanks zijn er bij deze casus, tussen 2021 en Q2 2023, significante misstappen te constateren. De Medezeggenschap werd op 28 oktober 2023 voor het eerst ingelicht over Exhale in de Onderwijs en Onderzoek commissie, waar de ondernemingsraad en studentenraad deel aan nemen. Hierop volgen de eerste vragen vanuit ons, 3 werkdagen later wordt de strandtent echter al aangekocht. De wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek(WHW) bepaalt: “advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.” 3 werkdagen van te voren is dan ook overduidelijk te laat. Uitvraging maakt duidelijk dat een formeel besluit nooit gedeeld is met de medezeggenschap over de toewijzing van de gelden aan het project Exhale. De reactie hierop luidt(parafraserend), de SR heeft hier bij andere projecten binnen het NPO ook nooit problemen mee gehad dus jammer dan. Dit heeft tevens sterk de schijn dat het standaard is om dit proces onjuist te doorlopen is en dus niet alleen bij Exhale is gebeurd.

Daarnaast blijkt er binnen de TU Delft duidelijk geen intrinsieke motivatie om processen transparant vorm te geven. Als het ministerie er niet om vraagt, gaat de TU het zelf ook niet doen. Helaas kan de medezeggenschap haar controlerende rol nu onmogelijk uitvoeren, aangezien er geen procesverantwoording is. En dat is juist het wrange, een afwezigheid van verslaglegging maakt de besluitvorming een zwarte doos, waardoor misstanden en fouten in de toekomst niet voorkomen kunnen worden.

 

“Geen significante wijziging”

Een belangrijk punt in deze casus is de term “substantiële wijziging” in het bestuursakkoord tussen ministerie en universiteiten. Wanneer er sprake is van een significante wijziging, zal er afstemming plaats moeten vinden met de Medezeggenschap. De onmogelijke positie van de TUD wordt het best weergegeven door een citaat uit de notulen: “[TUD] erkent de compleet veranderde insteek van de uitvoering, maar is van mening dat zolang de gelden naar hetzelfde doel gaan er geen sprake is van een significante wijziging.” Dus alles is anders, maar het is geen significante wijziging. Een nogal liberale interpretatie van significant, om het lichtjes te noemen. Dit is tekenend voor de wijze waarmee de TUD omgegaan is met het gehele proces, onbegrijpelijk, niet transparant en zonder verantwoording.

 

Mocht het geld wel naar Exhale?

Of het geld wel naar het project mocht gaan is nu niet vast te stellen en, volgens ons, mocht het daardoor dus niet. De hoofddoelstelling van het NPO Onderwijs is: “het voorkomen of inhalen van studievertraging bij studenten die is ontstaan door de coronamaatregelen. Deze vertraging kan betrekking hebben op de kwalificerende kant van het onderwijs, maar ook op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.” Hiernaast moest er uit een lijst van 6 subonderdelen een keuze gemaakt worden. Deze keuze moet onderbouwd worden en bij afwijking gemotiveerd worden. De medezeggenschap heeft nooit kennis kunnen nemen van de onderbouwing. Waardoor de bestedingen naar onze mening niet onder het NPO onderwijs vallen, maar in de andere kasstromen van de TU Delft.

 

Dé Partij is van mening dat in het kader van transparantie en governance het essentieel is om – mede omdat we 1,2 miljoen Euro aan NPO gelden dus belastinggeld mogen besteden- de procedure en besluitvorming hieromtrent alsnog schriftelijk vast te leggen en de medezeggenschapsorganen de mogelijkheid te geven om hun wettelijke toegekende taken te kunnen uitvoeren. Zodat de taak die het Ministerie van OCW ziet voor de medezeggenschap behoorlijk uitgevoerd kan worden. Het is dan ook essentieel dat het proces van advies en afstemming bij de invulling van het programma wel juist wordt doorlopen, dus met schriftelijke afstemming zodat de procesverantwoording gewaarborgd wordt. De TUD deelt deze mening niet en beargumenteerd dat de procedures juist zijn doorlopen. Helaas heeft de medezeggenschap te lang over zich heen laten lopen en zal de TU Delft haar officiële standpunt niet veranderen. Wij hopen dat door de aankaarting van de procedurele fouten er in de toekoemst beter omgegaan zal worden met de informatie die naar de medezeggenschap hoort te gaan. Dé Partij zal zich in ieder geval blijven inzetten voor een weerbare medezeggenschap.

 

 

N.B.: Meningen in dit artikel zijn van Dé Partij en vertegenwoordigen niet de mening van de studentenraad als orgaan.

 • In 2021 werd het NPO onderwijs opgezet met bijbehorend bestuursakkoord.
 • In Juli 2021 besloten over de invulling van de gelden ter waarde van 5,9 miljoen euro. In dit besluit werd 1 miljoen gealloceerd aan een sportfestival en 175.000 aan vouchers voor sportkaarten, met X als projecteigenaar.
 • Hierna besloten dat het Sportfestival en de voucher geen doorgang zullen vinden.
 • Op een onbekend moment een hernieuwde besteding van de NPO gelden is voorgesteld voor Project Exhale.
 • De medezeggenschap op donderdag 28 september 2023 geïnformeerd is over de nieuwe invulling van de gelden, Exhale.
 • 3 werkdagen later de strandtent aangekocht werd. Waardoor de medezeggenschap geen wezenlijke invloed kon uitoefenen.
 • Op 4 oktober 2023 werden de eerste 4 vragen vanuit de SR gesteld, deze nader gedefinieerd zijn op 9 oktober tot 15 vragen.
 • Op 10 oktober een gesprek geweest is met de verantwoordelijke voor het gehele NPO onderwijs op centraal niveau. Hieruit bleek dat er, voor zover bekend, geen formeel besluit betreffende Exhale. Dat dit de verantwoordelijkheid is van de projectleider en dus X en “De TU Deflt gaat ervanuit dat als zij tijdelijke middelen toekent aan een afdeling, dat de afdeling daar zorgvuldig mee omgaat.”
 • Hierna werden we doorverwezen naar de directie van X, de directie wilden geen vragen beantwoorden over het proces, desondanks zij daar verantwoordelijk voor zijn. Er is gevraagd om toch schriftelijk op deze en andere vragen te reageren, hierop kregen wij geen gehoor.
 • Op 26 oktober is er een gesprek geweest, na meerdere pogingen om het toch over de misgelopen procedure te hebben gebeurde dit niet. Wel een budget met magere uitsplitsing en een projectplan.
 • De casus op 1 november geagendeerd is in de overleg vergadering tussen de SR en het College van Bestuur.
 • Op 14 november de resterende vragen opgesteld zijn door de SR voor het CvB.
 • Deze vragen in de vergadering van 20 december beantwoord zijn.
 • De notulen op 24 januari vastgesteld zijn.