Wanbeheer

Reputatie komt te voet, maar gaat te paard

De onderwijsinspectie (hierna OI) heeft conclusies getrokken over de naleving van de wet en regelgeving van de TUD. De OI is tot de conclusie gekomen dat er aan de TU Delft sprake is van wanbeheer, een serieuze conclusie die wettelijke gevolgen heeft voor de TU Delft. Echter, het CvB is van mening dat het onderzoek ondeugdelijk is en stapt naar de rechter. De Partij is van mening dat er zeker al bij de aanpak van dit rapport sprake is van ‘wanbeheer’ en neemt de conclusies die getrokken zijn door de OI over de TUD zeer serieus en verwacht consequenties om de TU sociaal veilig te maken.

 

  • Wij willen voor de medewerkers en de studenten van de TU Delft een veilige, transparante & toekomstbestendige universiteit waar adequate leiders de reputatie van de universiteit en de kwaliteit van het onderwijs op een hoogstaand peil houden en werken aan een cultuur waar iedereen zich thuis en gehoord voelt.
  • Wij roepen het College van Bestuur van de TUD op om de conclusies over het wanbeheer van de onderwijsinspectie te accepteren, een actieplan op te stellen en uitvoeren zodat sociale onveiligheid wordt bestreden en niet naar de rechter te stappen.
  • Wij roepen de Raad van Toezicht van de TUD op om haar toezichthoudende taak beter vorm te geven en de recente aanbevelingen van de onderwijsinspectie op te volgen en niet naar de rechter te stappen.

Wanbeheer bij de TU Delft

De onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna “OI”) heeft in 2023 een onderzoek gedaan bij de TU Delft (hierna “TUD”) naar aanleiding van signalen over sociale onveiligheid onder de medewerkers.  De OI is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van wanbeheer, het zwaarste oordeel dat de OI kan vellen, en heeft haar bevindingen op 16 februari 2024 gepubliceerd.

Als er sprake is van wanbeheer dan kan minister Dijkgraaf de Raad van Toezicht van de TUD een aanwijzing geven om deze situatie te verbeteren zodat medewerkers zich veilig voelen hetgeen positief zal bijdragen aan het onderwijs en de wetenschap. Hiervoor dient de TUD een actieplan op te stellen en vervolgens uit te voeren waarin bepaalde onderwerpen zoals de onderliggende cultuur, het gebrek aan leiderschapsvaardigheden, monitoring en prioritering van het beleid op het gebied van sociale veiligheid en de communicatie met de medewerkers, deel van uit maken. Minister Dijkgraaf gaat ervan uit dat de leiding van de TUD de grote verantwoordelijkheid voelt en hiernaar handelt. Wat is de reactie van de leiding van de TUD op het rapport van de OI?

 

Juridische stappen door de leiding van de TU Delft

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de TU Delft benadrukken dat de sociale veiligheid ”prioriteit, permanente aandacht en verbetering verdient” en dat ze de aanbevelingen van de inspectie ‘meeneemt in haar verbeterproces’ maar vindt dat het onderzoek van de OI ondeugdelijk en gebrekkig is en is van mening dat er geen sprake is van wanbeheer. De TUD is daarom van plan om juridische stappen te nemen tegen de totstandkoming en inhoud van het rapport. Daarmee wil zij de onrechtmatigheid van het rapport van de OI vaststellen voor de civiele rechter. Deze zienswijze op het rapport van de OI is toegestuurd aan medewerkers, studenten en alle alumni van de TUD.

 

Dé Partij wil trots zijn op de TUD – nu en in de toekomst

De TUD is een hiërarchische en homogene organisatie en de conclusies ten aanzien van wanbeheer rondom sociale veiligheid van medewerkers – van professoren tot docenten, stafmedewerkers en studentenbegeleiders- hebben ook voor studenten consequenties. Dé Partij had gehoopt dat de reactie van het College van Bestuur zou getuigen van enige vorm van zelfreflectie. Echter de huidige CVB-reactie, exemplarisch m.b.t. het probleem, verslechterd de positie van alle, inclusief de 143 medewerkers die zich concreet hebben uitgesproken en zich onveilig voelen nog verder, aangezien zij zich niet gehoord voelen en er concreet geen actieplan wordt gemaakt om de cultuur binnen de TUD te veranderen.

Zogenaamd deze melders wel ‘serieus nemen’, maar dan toch de harde conclusies in het rapport durven af te branden en juridische stappen hiertegen te nemen. Een lak hebben aan de 143 melders, aan het onderzoek van de OI, en het wegwuiven van problemen als zijnde ‘incidenteel’ getuigt niet van veel professionaliteit en leiderschapsvaardigheden.

 

Ook betreuren wij het dat wij als onderdeel van de studentenraad en medezeggenschap van de TUD in het verleden geen reactie hebben mogen ontvangen op vragen over sociale veiligheid en het lopende onderzoek door de onderwijsinspectie. Ook bij de herbenoeming van de rector magnificus is dit niet gedeeld. Wij zijn voornemens om dit onderwerp wederom voor te leggen bij het College van Bestuur zodat wij in de toekomst wel worden geïnformeerd over dit soort belangrijke onderwerpen. Willen wij als medezeggenschap, studentenraad en toezichthoudende organen ons werk goed kunnen doen dan is een betere governance en communicatie binnen de TUD gewenst.

 

Wij zien daarnaast ook dat de publicatie van het rapport en de reacties daarop, het onderlinge gesprek onder studenten over de bestaande cultuur op de TU heeft versneld. Wij vragen aan alle studenten om dit gesprek aan te gaan met elkaar en met professoren en docenten.

 

Dé Partij ziet erop toe – als onderdeel van de studentenraad en medezeggenschap – dat de leiding van TUD haar taak net zo serieus neemt als dat zij zegt deze te nemen en roepen je op ook actief te worden als student zodat we de leiding van de TUD kunnen bijstaan bij het beleid.

 

Word ook actief binnen Dé Partij of meld je aan voor de fractie van volgend jaar! Meer info via [email protected]